Rust變量綁定-聲明

可以先聲明變量綁定,以後(然後)在初始化。 然而,這種形式很少使用,因爲它可能導致使用未初始化的變量。

fn main() {
// Declare a variable binding
let a_binding;

{
    let x = 2;

    // Initialize the binding
    a\_binding = x \* x;
}

println!("a binding: {}", a\_binding);

let another\_binding;

// Error! Use of uninitialized binding
println!("another binding: {}", another\_binding);
// FIXME ^ Comment out this line

another\_binding = 1;

println!("another binding: {}", another\_binding);

}

編譯器禁止使用未初始化變量,因爲這將導致不確定的行爲。