C語言二維數組

C語言中的二維數組以行和列的形式表示,也稱爲矩陣。 它也被稱爲陣列數組或數組列表。

二維,三維或其他維度數組也稱爲多維數組。

二維數組聲明

我們可以用以下方式在C語言中聲明一個數組。

data_type array_name[size1][size2];

下面給出一個簡單的例子來聲明二維數組。

int twodimen[4][3];

這裏,4是行號,3是列號。

二維數組的初始化

在聲明時初始化二維數組的方法如下 -

int arr[4][3]={{1,2,3},{2,3,4},{3,4,5},{4,5,6}};

二維數組示例

創建一個源文件:dimensional-array.c,其代碼如下所示-

#include <stdio.h>  

void main() {
  int i = 0, j = 0;
  int arr[4][3] = { { 1,2,3 },{ 2,3,4 },{ 3,4,5 },{ 4,5,6 } };

  //traversing 2D array 
  for (i = 0;i<4;i++) {
    for (j = 0;j<3;j++) {
      printf("arr[%d] [%d] = %d \n", i, j, arr[i][j]);
    }//end of j 
  }//end of i 

}

執行上面示例代碼,得到以下結果 -

arr[0] [0] = 1
arr[0] [1] = 2
arr[0] [2] = 3
arr[1] [0] = 2
arr[1] [1] = 3
arr[1] [2] = 4
arr[2] [0] = 3
arr[2] [1] = 4
arr[2] [2] = 5
arr[3] [0] = 4
arr[3] [1] = 5
arr[3] [2] = 6