C語言標準庫
C語言標準庫
<assert.h> - C語言標準庫
C函數庫宏 assert()
<ctype.h> - C語言標準庫
isalnum() - C函數
isalpha() - C函數
iscntrl() - C函數
isdigit() - C函數
isgraph() - C函數
islower() - C函數
isprint() - C函數
ispunct() - C函數
isspace() - C函數
isupper() - C函數
isxdigit() - C函數
tolower() - C函數
toupper() - C函數
<errno.h> - C語言標準庫
errno - C語言宏
EDOM - C語言宏
ERANGE - C語言宏
<float.h> - C語言標準庫
<limits.h> - C語言標準庫
<locale.h> - C語言標準庫
setlocale() - C函數
localeconv() - C函數
<math.h> - C語言標準庫
acos() - C函數
asin() - C函數
atan() - C函數
atan2() - C函數
cos() - C函數
sin() - C函數
sinh() - C函數
tanh() - C函數
exp() - C函數
frexp() - C函數
ldexp() - C函數
log() - C函數
log10() - C函數
modf() - C函數
pow() - C函數
sqrt() - C函數
ceil() - C函數
fabs() - C函數
floor() - C函數
fmod() - C函數
<setjmp.h> - C語言標準庫
setjmp() - C函數
longjmp() - C函數
<signal.h> - C語言標準庫
signal() - C函數
raise() - C函數
<stdarg.h> - C語言標準庫
va_start() - C函數
va_arg() - C函數
va_end() - C函數
<stddef.h> - C語言標準庫
NULL - C函數
offsetof() - C函數
<stdio.h> - C語言標準庫
clearerr() - C庫函數
fclose() - C庫函數
feof() - C庫函數
ferror() - C庫函數
fflush() - C庫函數
fgetpos() - C庫函數
fopen() - C語言庫函數
fread() - C語言庫函數
freopen() - C語言庫函數
fseek() - C語言庫函數
fsetpos() - C語言庫函數
ftell() - C語言庫函數
fwrite() - C語言庫函數
remove() - C語言庫函數
rename() - C語言庫函數
rewind() - C語言庫函數
setbuf() - C語言庫函數
setvbuf() - C語言庫函數
tmpfile() - C語言庫函數
tmpnam() - C語言庫函數
fprintf() - C語言庫函數
printf() - C語言庫函數
sprintf() - C語言庫函數
vfprintf() - C語言庫函數
vprintf() - C語言庫函數
vsprintf() - C語言庫函數
fscanf() - C語言庫函數
scanf() - C語言庫函數
sscanf() - C語言庫函數
fgetc() - C語言庫函數
fgets() - C語言庫函數
fputc() - C語言庫函數
fputs() - C語言庫函數
getc() - C語言庫函數
getchar() - C語言庫函數
gets() - C語言庫函數
putc() - C語言庫函數
putchar() - C語言庫函數
puts() - C語言庫函數
ungetc() - C語言庫函數
perror() - C語言庫函數
<stdlib.h> - C語言標準庫
atof() - C語言庫函數
atoi() - C語言庫函數
atol() - C語言庫函數
strtod() - C語言庫函數
strtol() - C語言庫函數
strtoul() - C語言庫函數
calloc() - C語言庫函數
free() - C語言庫函數
malloc() - C語言庫函數
realloc() - C語言庫函數
abort() - C語言庫函數
atexit() - C語言庫函數
exit() - C語言庫函數
getenv() - C語言庫函數
system() - C語言庫函數
bsearch() - C語言庫函數
qsort() - C語言庫函數
abs() - C語言庫函數
div() - C語言庫函數
labs() - C語言庫函數
ldiv() - C語言庫函數
rand() - C語言庫函數
srand() - C語言庫函數
mblen() - C語言庫函數
mbstowcs() - C語言庫函數
mbtowc() - C語言庫函數
wcstombs() - C語言庫函數
wctomb() - C語言庫函數
<string.h> - C語言標準庫
memchr() - C語言庫函數
memcmp() - C語言庫函數
memcpy() - C語言庫函數
memmove() - C語言庫函數
memset() - C語言庫函數
strcat() - C語言庫函數
strncat() - C語言庫函數
strchr() - C語言庫函數
strcmp() - C語言庫函數
strncmp() - C語言庫函數
strcoll() - C語言庫函數
strcpy() - C語言庫函數
strcspn() - C語言庫函數
strerror() - C語言庫函數
strlen() - C語言庫函數
strpbrk() - C語言庫函數
strrchr() - C語言庫函數
strspn() - C語言庫函數
strstr() - C語言庫函數
strtok() - C語言庫函數
strxfrm() - C語言庫函數
<time.h> - C語言標準庫
asctime() - C語言庫函數
clock() - C語言庫函數
ctime() - C語言庫函數
difftime() - C語言庫函數
gmtime() - C語言庫函數
localtime() - C語言庫函數
mktime() - C語言庫函數
strftime() - C語言庫函數
time() C語言

fgetpos() - C庫函數

C庫函數 int fgetpos(FILE *stream, fpos_t *pos) 獲取當前文件位置的數據流,並將其寫入到 pos。

聲明

以下是聲明的fgetpos()函數。

int fgetpos(FILE *stream, fpos_t *pos)

參數

  • stream -- 這是一個文件對象的標識流的指針。

  • pos -- 這就是指針一個爲fpos_t的對象。

返回值

該函數成功返回零,否則在錯誤的情況下返回非零值。

例子

下面的例子顯示 fgetpos()函數的用法。

#include <stdio.h> int main () { FILE *fp; fpos_t position; fp = fopen("file.txt","w+"); fgetpos(fp, &position); fputs("Hello, World!", fp); fsetpos(fp, &position); fputs("This is going to override previous content", fp); fclose(fp); return(0); }

讓我們編譯和運行上面的程序,這將創建一個文件file.txt,這將有以下內容。首先,我們得到的初始位置的文件使用 fgetpos()函數,然後我們寫Hello,World!在該文件中,但後來我們用 fsetpos()函數復位寫指針在該文件,然後開始寫下列內容的文件:

This is going to override previous content