Java.math包
Java.math.BigDecimal類
Java.math.BigDecimal.abs()方法
Java.math.BigDecimal.abs(MathContext mc)方法
java.math.BigDecimal.add(BigDecimal augend)方法
java BigDecimal.add(BigDecimal augend, MathContext mc)方法
Java.math.BigDecimal.byteValueExact()方法
Java.math.BigDecimal.compareTo()方法
Java.math.BigDecimal.divide()方法
BigDecimal.divide(BigDecimal divisor, int roundingMode)方法
java.math.BigDecimal.divide(BigDecimal divisor, MathContext
divide(BigDecimal divisor, RoundingMode roundingMode)方法
Java.math.BigDecimal.divideAndRemainder()方法
BigDecimal.divideAndRemainder(BigDecimal divisor, MathContex
Java.math.BigDecimal.divideToIntegralValue()方法
divideToIntegralValue(BigDecimal divisor, MathContext mc)方法
Java.math.BigDecimal.doubleValue()方法
Java.math.BigDecimal.equals()方法
Java.math.BigDecimal.floatValue()方法
Java.math.BigDecimal.hashCode()方法
Java.math.BigDecimal.intValue()方法實例
Java.math.BigDecimal.intValueExact()方法實例
Java.math.BigDecimal.max()方法實例
Java.math.BigDecimal.min()方法實例
Java.math.BigDecimal.movePointLeft()方法實例
Java.math.BigDecimal.movePointRight()方法實例
Java.math.BigDecimal.multiply()方法實例
BigDecimal.multiply(BigDecimal multiplicand, MathContext mc)
Java.math.BigDecimal.negate()方法實例
Java.math.BigDecimal.plus()方法實例
java.math.BigDecimal.plus(MathContext mc)方法實例
Java.math.BigDecimal.pow()方法實例
java.math.BigDecimal.pow(int n, MathContext mc)方法實例
Java.math.BigDecimal.precision()方法實例
Java.math.BigDecimal.remainder()方法實例
remainder(BigDecimal divisor, MathContext mc)方法實例
Java.math.BigDecimal.round()方法實例
Java.math.BigDecimal.scale()方法實例
Java.math.BigDecimal.scaleByPowerOfTen()方法實例
Java.math.BigDecimal.setScale()方法實例
BigDecimal.setScale(int newScale, int roundingMode)方法實例
setScale(int newScale, RoundingMode roundingMode)方法實例
Java.math.BigDecimal.shortValueExact()方法實例
Java.math.BigDecimal.signum()方法實例
Java.math.BigDecimal.stripTrailingZeros()方法實例
Java.math.BigDecimal.subtract()方法實例
subtract(BigDecimal subtrahend, MathContext mc)方法實例
Java.math.BigDecimal.toBigInteger()方法實例
Java.math.BigDecimal.toBigIntegerExact()方法實例
Java.math.BigDecimal.toEngineeringString()方法實例
Java.math.BigDecimal.toPlainString()方法實例
Java.math.BigDecimal.toString()方法實例
Java.math.BigDecimal.ulp()方法實例
Java.math.BigDecimal.unscaledValue()方法實例
Java.math.BigDecimal.valueOf()方法實例
java.math.BigDecimal.valueOf(long val)方法實例
BigDecimal.valueOf(long unscaledVal, int scale)方法實例
Java.math.BigInteger類實例
Java.math.BigInteger.abs()方法實例
Java.math.BigInteger.add()方法實例
Java.math.BigInteger.and()方法實例
Java.math.BigInteger.andNot()方法實例
Java.math.BigInteger.bitCount()方法實例
Java.math.BigInteger.bitLength()方法實例
Java.math.BigInteger.clearBit()方法實例
Java.math.BigInteger.compareTo()方法實例
Java.math.BigInteger.divide()方法實例
Java.math.BigInteger.divideAndRemainder()方法實例
Java.math.BigInteger.doubleValue()方法實例
Java.math.BigInteger.equals()方法實例
Java.math.BigInteger.flipBit()方法實例
Java.math.BigInteger.floatValue()方法實例
Java.math.BigInteger.gcd()方法實例
Java.math.BigInteger.getLowestSetBit()方法實例
Java.math.BigInteger.hashCode()方法實例
Java.math.BigInteger.intValue()方法實例
Java.math.BigInteger.isProbablePrime()方法實例
Java.math.BigInteger.longValue()方法實例
Java.math.BigInteger.max()方法實例
Java.math.BigInteger.min()方法實例
Java.math.BigInteger.mod()方法實例
Java.math.BigInteger.modInverse()方法實例
Java.math.BigInteger.modPow()方法實例
Java.math.BigInteger.multiply()方法實例
Java.math.BigInteger.negate()方法實例
Java.math.BigInteger.nextProbablePrime()方法實例
Java.math.BigInteger.not()方法實例
Java.math.BigInteger.or()方法實例
Java.math.BigInteger.pow()方法實例
Java.math.BigInteger.probablePrime()方法實例
Java.math.BigInteger.remainder()方法實例
Java.math.BigInteger.setBit()方法實例
Java.math.BigInteger.shiftLeft()方法實例
Java.math.BigInteger.shiftRight()方法實例
Java.math.BigInteger.signum()方法實例
Java.math.BigInteger.subtract()方法實例
Java.math.BigInteger.testBit()方法實例
Java.math.BigInteger.toByteArray()方法實例
Java.math.BigInteger.toString()方法實例
java.math.BigInteger.toString(int radix)方法實例
Java.math.BigInteger.valueOf()方法實例
Java.math.BigInteger.xor()方法實例
Java.math.MathContext類實例
Java.math.MathContext.equals()方法實例
Java.math.MathContext.getPrecision()方法實例
Java.math.MathContext.getRoundingMode()方法實例
Java.math.MathContext.hashCode()方法實例
Java.math.MathContext.toString()方法實例

Java.math包

Java.math

Java.math 包教程

java.math中包提供用於執行任意精度整數算法(BigInteger)和任意精度小數算法(BigDecimal)。

本參考教程將通過java.math中封裝簡單實用的方法實例演示使用。

讀者

參考是爲初學者而準備的,幫助他們瞭解相關的java.math中封裝的所有方法的基本功能。

必備條件

在開始做練習與使用在此引用給定的各類例子,需要了解基本的Java編程。